Disclaimer

Odmítnutí nároků

Tento e-mail a jakékoliv připojené soubory jsou důvěrné. Jestliže nejste adresát, jakékoliv vyzrazení, reprodukce, kopírování, distribuce, další šíření nebo použití těchto dokumentů je přísně zakázané. Jestliže jste přijali tento e-mail omylem, prosíme ihned kontaktujte Allrisk reality & finance, a.s., člena skupiny Allrisk, a.s., IČ11987472, a pak tento e-mail vymažte. Allrisk reality & finance, a.s. nepřijímá odpovědnost za správný a kompletní přenos informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu, ani za odškodnění vyplývající z použití nebo spolehnutí se na informace. Všechny e-mailové zprávy adresované do přijaté nebo odeslané pošty Allrisk reality & finance, a.s. nebo jejími pracovníky jsou považovány implicitně za pracovní. Proto odesilatel nebo příjemce této zprávy souhlasí s tím, že může být přečtena jiným pracovníkem Allrisk reality & finance, a.s., než je úřední příjemce nebo odesilatel, za účelem zabezpečení kontinuity pracovní činnosti a dovoluje kontrolu této zprávy.

 

Disclaimer

This e-mail and any attached files are confidential. If you are not the recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, redistribution or use of these documents  is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify Allrisk reality & finance, a.s., a member of Allrisk, a.s. Group, immediately and then delete this e-mail. Allrisk reality & finance, a.s. does not accept legal responsibility for the contents of this message, nor for any delay in its receipt or interruption of the transmission, nor for damages arising from the use of or reliance on the information. All e-mail messages addressed to, received or sent by Allrisk reality & finance, a.s. and/or its employees are deemed to be professional in nature.

Accordingly, the sender or recipient of such messages agrees that they may be read by other Allrisk reality & finance, a.s. employees than the official recipient or sender in order to ensure the continuity of work-related activities and allow supervision thereof.