Ochrana osobních údajů

 

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Allrisk reality & finance, a.s.

Společnost Allrisk reality & finance, a.s., se sídlem Komárovská 263/20a, 617 00 Brno, IČ: 11987472, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8617, je společností podnikající na realitním trhu v České republice. V souvislosti s touto činností naše společnost coby správce zpracovává osobní údaje některých fyzických osob, proto Vás chceme informovat o základních zásadách zpracování Vašich osobních údajů naší společností a dále o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, z jakých zdrojů tyto osobní údaje pocházejí, jaký je účel a doba jejich zpracování a v neposlední řadě, jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto osobních údajů. Společnost Allrisk reality & finance, a.s. jmenovala jako pověřence pro ochranu osobních údajů jejího zaměstnance, Mgr. Mariána Uhlárika, e-mail: [email protected], tel.: +420 778 799 536.

 

Základní principy zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy dle platných právních předpisů, zejména pak dle příslušných předpisů o ochraně osobních údajů a obecného nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), korektně, spravedlivě, transparentně a odpovědně.

Dbáme na maximální bezpečnost při zpracování osobních údajů, a to i tehdy, když využíváme externí dodavatele a zajišťujeme, aby všechny naše IT systémy a další úložiště, kde máme uloženy osobní údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných osob k informacím (např. přístupovými hesly, nastavením firewallu, antivirovou ochranou apod.).

V rámci minimalizace údajů zpracováváme přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovány.

Zpracováváme přesné a aktualizované osobní údaje – pokud jsou osobní údaje nepřesné, zajistíme jejich opravu, případně výmaz, k čemuž můžeme požadovat Vaši nezbytnou součinnost.

K přenosu osobních údajů využíváme pouze bezpečné způsoby (např. šifrovanou e-mailovou komunikaci).

Se zásadami pro zpracování osobních údajů Vás seznámíme při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby.

 

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme

Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů.

Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu).

Jste-li podnikající fyzickou osobou: obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo.

Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s Vámi. Takovéto údaje nám za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.

Mimo výše uvedené údaje používáme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás v případě, že používáte naše webové stránky http://www.allriskreality.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

 • informace o tom, který webový prohlížeč používáte,
 • podrobnosti o stránkách, které jste si v rámci našeho webu prohlédli,
 • odkazy, na které jste klikli apod.

Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje získáváme následujícími způsoby:

 • přímo od Vás při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb, nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu, nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
 • z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.).
 

Účel a doba zpracování Vašich osobních údajů

Bez Vašeho souhlasu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje

 • za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník),
 • za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů naší společnosti.

Na základě našeho oprávněného zájmu budeme zpracovávat osobní údaje

 • osob, které nejsou smluvní stranou. Jedná se především o údaje Vašeho partnera, či další osoby, jejichž osobní údaje jsou nezbytné k uzavření smluvního vztahu či poskytnutí služby.
 • v rámci marketingové aktivity při naplnění podmínky, že můžete vzhledem k okolnostem zasílání obchodních sdělení důvodně předpokládat, že zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu je prováděné z důvodu oprávněného zájmu naší společnosti.

Pouze s Vaším souhlasem budeme zpracovávat Vaše osobní údaje k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu jejich zpracování, zejména pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby nebo u osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

 

Třetí osoby, kterým poskytujeme Vaše osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců, nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, kterými jsou naši realitní makléři, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů.

Vaše osobní údaje můžeme předávat vlastníkům nemovitosti nebo zájemcům o nemovitost za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby.

Vaše osobní údaje poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.

Osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím).

Rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku.

Na Vaši žádost poskytneme osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro Vás tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.

 


Způsoby zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.Vaše osobní údaje v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí. Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.

 

Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo zejména:

 • požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme,
 • vyžádat si přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz Vašich osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování,
 • udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat nebo změnit jeho rozsah,
 • žádat, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili a před zrušením omezení Vás předem informovali v případě, že:
  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření jejich přesnosti,
  • domníváte se, že osobní údaje zpracováváme protiprávně, ale odmítáte, abychom osobní údaje vymazali,
  • žádáte, abychom si Vaše osobní údaje ponechali pro určení, výkon anebo obhajobu Vašich právních nároků, ačkoliv je nepotřebujeme, nebo
  • byla Vámi vznesena námitka proti zpracování, a to do doby, než bude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi oprávněnými důvody proti zpracování.
 • uplatnit své případné námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, a to některým z následujících způsobů:
  • osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři,
  • e-mailem na adresu: [email protected].

Se svými podněty a stížnostmi se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým úřadem ve věcech ochrany osobních údajů v České republice. Bližší informace jsou dostupné na webové stránce www.uoou.cz.

Abychom mohli Vašim právům vyhovět, jsme při uplatnění Vašich práv povinni ověřit Vaši totožnost.